Các sản phẩm của nhà máy Nhôm Khang Minh được sản suất theo quy trình chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội và đẳm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Quy trình sản xuất